Tüzük

İŞÇİNİN KENDİ PARTİSİ OLAĞAN BÜYÜK KONGRE

                                                                                                                                          ANKARA-2019

I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

Madde 1: Partinin Adı, Merkezi

a.  Partinin adı “İşçinin Kendi Partisi’’dir. Kısaltılmış biçimi İKEP’tir. Parti merkezi Ankara’dadır.

Amblemi daire şeklindedir. Dairenin alt tarafı çark biçiminde olup işçi sınıfını temsil etmektedir. Amblemin ortasında dünyayı temsil eden daire vardır. Amblemin üstünü  ise partinin açık adı tamamlamaktadır. Amblem, dünyanın işçi sınıfının emeğiyle var olduğunu ve ufkunda da İŞÇİNİN KENDİ PARTİSİ’nin olduğunu anlatmaktadır. Mavi ve tonlarından oluşmaktadır.

Madde 2: Partinin Tanımı

b.  İşçinin Kendi Partisi; ücretli çalışanlardan, emeklilerden ve işsizlerden oluşan Türkiye işçi sınıfının partisidir. Demokrasinin temeli, partilerin ve tüm işçi örgütlerinin devletten ve patronlardan bağımsız olmasıdır. İKEP de bu düstura göre hareket eder.

c.  İKEP, işçi sınıfının içindeki herhangi bir ideolojik, politik eğilimin partisi değildir. İKEP, patronlardan ve devletten bağımsız olarak mücadele etmek isteyen her türlü sınıf içi eğilimi demokratik temelde bir araya getiren bir partidir.

Madde 3: Partinin Amacı

a.  İşçinin Kendi Partisi’nin amacı, Türkiye’de ve dünyada her türlü sömürüye son verecek işçi-yoksul köylü hükümetlerinin kurulmasını sağlayarak bir işçi iktidarına ulaşmaktır.

Madde 4: Partinin Nitelikleri ve İşleyiş İlkeleri

a.  Parti üyelerinin düşünce oluşturma ve bunu ifade etme özgürlüğüne kısıtlama getirilemez.

b.  İşçinin Kendi Partisi’nin temel düsturu, patronlardan ve devletten bağımsız bir siyasal örgütlenmeyi esas alır. Bu sebepten ötürü partinin tüm geliri, işçilerden ve işçilerin öz örgütlerinden sağlanır.

c.  Tüzükte belirtilen her parti organının oluşturulmasında ve parti tüzüğünde belirtilen hallerde yapılacak olan önseçimlerde nispi temsil sistemi esas alınır.

d.  Partinin ister merkezi, ister yerel olsun; ister asli ister danışma organı olsun, tüm yönetim birimlerinin üçte ikisi işçi kökenli üyelerden oluşur.

e. İKEP, cinsiyet eşitliğine dayalı demokrasinin inşası için tüm çalışmalarında kadın-erkek eşitliğini esas alır; bunun gereklerini yerine getirir. Kadına yönelik her türlü şiddete (taciz, tecavüz, mobbing vd.) karşı mücadele eder ve politika üretir. İşçiler arasında kadın-erkek eşitliği bilincinin geliştirilmesi için çalışır.

f. Parti organları oluşturulurken, kadınların aday olmaları durumunda yüzde 30 oranında temsil edilmesini taahhüt eder. İKEP, kadın üyelerin adaylıklarını teşvik eder ve bu oranı sağlamak için tüm gücüyle çalışır.

g. Partide kadın-erkek eşitliği politikaları uygulanırken çıkan anlaşmazlıklarda belirleyici oy kadınların oyudur.

h.  Partinin herhangi bir yönetim organına başkanlık edenler ile Genel Başkanlık’a seçilen üyeler genel seçim hakkı elde ettikten sonra üst üste üç dönemden fazla aynı makamda görev alamaz.

i.  Tüzüğün ikinci maddesindeki parti tanımında belirtilen ilkelerle çelişmemek kaydıyla parti üyeleri çeşitli parti içi eğilim gruplarında faaliyet gösterebilirler. Parti içi eğilim gruplarının tanınması, bunlara ilişkin çalışma biçimlerinin belirlenmesi veya bunların faaliyetlerine son verilmesi hususlarında yetki sadece Büyük Kongre’ye aittir. Farklı sınıf içi eğilimlerin demokratik birlikteliğinde esas olan eylem birlikteliğidir. Bu temelde, mekânlarda ve eylem hattında partinin birliğinin dışında davranış ve eylem yapılamaz.

Madde 5: Üyeliğe Kabul

a.  Herkes üyelik için partiye başvurabilir. Patronlar partiye üye olamaz. Ücretli çalışanlar, işsizler, emekliler, yoksul köylüler ve küçük ölçekli bağımsız çalışanlar; partinin program ve tüzüğünü kabul etmek kaydıyla partiye üye kaydedilebilirler. Üyenin temel sorumluluğu, düzenli olarak aidat ödemek ve bir parti biriminde çalışmaktır.

Madde 6: Üyelik Başvurusu ve Başvuru Usulü

a.  Üyelik başvurusu, üç nüsha olarak tanzim edilen üyelik fişinin doldurulması ve imzalanması ile tamamlanır. Başvuru, üye adayının ikamet veya işyeri esasına göre belirlenen yerel parti birimine yapılmalıdır. Adayın ikamet veya işyeri muhitinde herhangi bir parti yerel teşkilatı yoksa başvuru sırasıyla bir üst birime yapılacaktır. İlgili birim yönetimi altmış gün içinde başvuruyu reddetmezse, üyelik kabul edilmiş sayılacaktır.

b.  Üyelik başvurusu, başvuruda bulunulan parti biriminin yönetim organınca karara bağlanır. Anılan yönetim organının kararına yahut altmış günlük sürenin dolmasıyla kendiliğinden kabul edilen karara karşı; üye adayı veya herhangi bir parti üyesi kararın kendisine bildirilmesinden itibaren geçen on gün içerisinde bir üst birim yönetim organına itirazda bulunabilirler. Bir üst mercii tarafından verilen kararlar kesindir. Ancak kesinleşmesinden itibaren geçen on gün içinde her kabul ve ret kararının Merkez Yürütme Kurulu’nca değiştirilmesi imkânı saklıdır.

c.  Üyeliği kesinleşen kişiye bir parti kimliği tanzim edilir. Üyelik kayıt fişlerinin bir sureti il teşkilatına, diğer sureti ise genel merkeze gönderilir.

Madde 7: Fahri Üyelik

a.  Parti örgütleri, resmen parti üyesi olmayan kimseleri danışma organlarında çalışması yahut herhangi bir parti faaliyetine katkıda bulunması amacıyla fahri üye olarak kaydedebilirler. MYK fahri üyelerin çalışma biçimleri, statüleri ve haklarını düzenleyen yönetmelikler çıkartabilir.

II. BÖLÜM: PARTİ ORGANLARININ OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ

Parti Organlarının Belirlenmesi

Madde 8: Parti Organları

a.  Partinin organları aşağıdaki fıkrada belirtilmiştir.

Buna göre, partinin merkezi organları şunlardır:

Büyük Kongre (kısaltması: BK)

Genel Başkan (kısaltması: GB)

Merkez Yürütme Kurulu (kısaltması: MYK)

Merkez Disiplin Kurulu (kısaltması: MDK)

Partinin merkezi danışma organları şunlardır:

Merkezi Büyük Konferans (kısaltması: MBK)

Bölgesel Danışma Kurulları (kısaltması: BDK)

Partinin yerel organları şunlardır:

i.    İl Kongresi (İKg), İl Başkanı (İBş), İl Yönetim Kurulu (İYK), İl Disiplin Kurulu (İDK)

ii.    İlçe Kongresi (İçKg), İlçe Başkanı (İçBş), İlçe Yönetim Kurulu (İçYK), Belde Teşkilatları (BdT)

iii.  İl Meclisi (İMc), İl ve İlçe Konferansları (İKf, İçKf)

Parti grupları şunlardır:

i.    TBMM Parti Grubu

ii.    İl Genel Meclisi Parti Grubu

iii.  Belediye Meclisi Parti Grubu

Ayrıca partinin yönetmelik veya yönergelere göre kurulmuş danışma ve çalışma grupları da bulunabilir. Parti kadın veya gençlik kolları örgütlenmesinde bulunabilir. Bu tür faaliyet birimlerinin işlevleri ve yükümlülükleri Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanan yönetmeliğe göre belirlenir.

Bu tüzüğe göre hazırlanacak olan yönetmelik ve yönergeleri çıkarma yetkisi MYK’nındır.

Merkezi Parti Organları

Madde 9: Büyük Kongre

a.  Büyük kongre, partinin en yüksek organıdır. Seçilmiş ve tabii delegelerden oluşur.

i.    Tabii üyeler; parti üyeliği devam eden kurucular kurulu üyeleri, parti genel başkanı, merkez karar ve yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu üyeleri ve partinin üyesi olan bakanlar ve milletvekilleridir. Taşıdıkları sıfat dolayısıyla Büyük Kongre üyesi olan kimseler, ayrıca İl Kongreleri’nce delege olarak seçilemezler.

ii.    Seçilmiş üyeler; il teşkilatları tarafından partinin toplam üye sayısının o ile tekabül eden nisabı mukabilinde belirlenecek delegelerden oluşur. Seçilmiş üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının iki katından fazla olmaz. Bu oranlar Büyük Kongre kararının yeri, günü ve gündeminin belirlendiği MYK toplantısında belirlenir. İl sınırları içerisinde toplam parti üyelerinin sayısı 600’den fazla değilse İl Kongresi, tüm üyelerin katılımı ile toplanarak Büyük Kongre delegelerini seçebilir.

b.  Büyük Kongre en geç üç yılda bir toplanır. Toplantının yeri, günü ve gündemi MYK tarafından kararlaştırılıp en az iki hafta önce tüm örgüt birimlerine iletilir. Bu işlem sırasında gazete ilanı verilmesi zorunlu değildir. Büyük Kongre’nin toplantı yeter sayısı kongre delegelerinin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, Büyük Kongre nisaplı olarak çağrılan gündemle, aynı yerde, 15 gün içerisinde belirlenecek bir tarihte nisapsız olarak toplanır. Karar hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğuyla alınır.

c.  Büyük Kongre’de aksine karar alınmadıkça gündem sırasına uyulur. Söz sırayla verilir. Faaliyet raporları üzerinde beş, diğer konularda üç delege konuşmadan yeterlilik önergesi oylanamaz. Büyük Kongre delegelerinin yirmide biri belirli bir konunun gündeme alınmasına ilişkin olarak yazılı önerge sunabilir. Öneri, lehinde ve aleyhinde yapılan birer konuşma sonrasında oya sunulur. Kabulü halinde önerge, önerge metninde belirtilen sırada gündeme alınır.

d.  Olağanüstü toplantılar, Genel Başkan’ın veya Merkez Yürütme Kurulu’nun lüzum göstermesi veya Büyük Kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır. Olağanüstü Büyük Kongre, istemin usulüne uygun biçimde Genel Başkan ya da MYK’ya ulaştırılmasından itibaren 45 gün içinde yapılmalıdır. Olağanüstü Büyük Kongre çağrı gündemi ile bağlıdır. Merkez organı gündemi, çalışma raporlarını ve karar tasarı örneklerini belirlenen Büyük Kongre gününden on beş gün evvelden parti teşkilatlarına iletmekle yükümlüdür.

e.  Parti Genel Başkanı’nı, Parti Merkez Yürütme Kurulu’nu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerini gizli oyla seçmek; partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak; partinin gelir-gider kesin hesabını kabul ve Yürütme Kurulunu ibra etmek veya kesin hesabı reddetmek; parti politikası hakkında genel nitelikte olmak şartıyla temenni kararları veya bağlayıcı kararlar almak; kanunun veya parti tüzüğünün gösterdiği sair hususları karara bağlamak; partinin kapanmasına veya başka bir partiyle birleşmesine ve böylece hukuki varlığı sona erecek partinin mallarının tasfiye veya intikal şekline dair kararlar vermek, MYK’ya uluslararası örgütlere katılma yetkisi vermek Büyük Kongre’nin yetkilerindendir.

f.  Parti İçi Eğilim Grupları hakkında karar vermeye yetkili tek organ Büyük Kongre’dir.

g.  Büyük Kongre, disiplin kurullarınca verilen her türlü cezalarla ilgili nihai kararları vermeye yetkili organdır.

h.  Büyük Kongre’yi; Genel Başkan, Genel Başkan’ın yokluğunda yardımcılarından biri, bu organların boşalması halinde ise MYK’dan bir üye açar. Büyük Kongre divanı bir başkan, iki başkan yardımcısı ve en fazla dört yazmandan oluşur. Büyük Kongre divan başkanınca yürütülür.

i.  Partinin büyük kongresi, siyasi partiler kanunda ve tüzükte büyük kongre için öngörülen azami üye sayısına ulaşılamadığı durumlarda delege belirlenmeksizin tüm üyelerin katılımıyla toplanır. Bu durumda büyük kongrenin toplanma usulü MYK tarafından belirlenir.

Madde 10: Genel Başkan

a.  Parti Genel Başkanı, Büyük Kongre tarafından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan Genel Başkan seçilir. Genel Başkanlık süresi en fazla iki yıldır. Herhangi bir sebeple Genel Başkanlık’ın boşalması halinde MYK’dan seçilecek bir üye Genel Başkanlık görevine vekâlet eder ve 45 gün içinde genel başkanlık seçimi için Büyük Kongre’yi olağanüstü toplantıya çağırır.

b.  Genel Başkan partiyi temsil eder. Genel Başkan adına partiyle ilgili hususlarda dava açma ve dava takip etme ehliyeti ancak MYK kararıyla devredilebilir. En az üç yardımcı ve bir genel sekreter tayin edebilir. Bunlar Başkanlık Kurulu’nu oluştururlar. Başkanlık Kurulu’nun yetkileri ve çalışma esaslarını MYK düzenler.

c.  Genel Başkan; MYK ve TBMM Meclis Grubu toplantılarına başkanlık eder. Gerektiğinde gündemi kendisi belirleyerek bunları ayrı ayrı veya beraberce toplantıya çağırır.

Madde 11: Merkez Yürütme Kurulu

a.  MYK, Büyük Kongre tarafından seçilir. MYK, Büyük Kongre tarafından aday olanlar arasından seçilen on beş üyeden oluşur.

b.  MYK, tüm politik çalışmaları yürütür. Büyük Kongre tarafından seçilmesinden itibaren en geç yedi gün sonra toplanır. Olağan olarak ayda bir toplanır. Olağanüstü toplantılar Genel Başkan veya iki MYK üyesinin istemi ile yapılır.

c.  MYK’nın gündemi Genel Başkan’ın bilgi ve onayı alınarak Başkanlık Kurulu tarafından hazırlanır. En az üç kurul üyesinin istemi ile gündeme yeni maddeler görüşmesiz olarak eklenir.

d.  Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzüğü uyarınca MYK tarafından hazırlanan kongrelerde uygulanacak çağrı, toplanma, görüşme, karar, seçim ve diğer işlemlerle ilgili kural ve yöntemler bir yönetmelikle düzenlenir. Anılan yönetmelik, MYK tarafından düzenlenir. Tüzüğün dördüncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ilke saklıdır.

Madde 12: Merkezi Büyük Konferans

a.  Büyük Kongre öncesinde MYK tarafından toplantıya çağırılır. Tabii ve seçilmiş Büyük Kongre delegelerinin yanı sıra kontenjan oranına göre il kongrelerince belirlenen fahri üyelerin katılımıyla toplanır. Parti politikasıyla ilgili her konuda tavsiye kararları alabilir. Çalışma şekli ve görevleri Büyük Kongre tarafından belirlenir.

Madde 13: Merkez Disiplin Kurulu

b.  MDK, Büyük Kongre tarafından aday olanlar arasından seçilen yedi üyeden oluşur. MDK, iki Büyük Kongre arasındaki zaman zarfında ortaya çıkan disiplin hukuku ile ilgili hususları kesin olarak karara bağlamak yetkisine sahiptir.

b.  Genel Başkan hariç, partinin merkez organlarında görevli olanlar, il başkanları, il yönetim ve disiplin kurulu üyeleri, MYK’nın talebi üzerine MDK tarafından soruşturulabilir.

c.  İl Disiplin Kurulları’nca verilen kararların son denetim mercii MDK’dır. Bunun üzerine MDK’nın vereceği kararlar kesindir. MDK’nın esas soruşturma makamı olarak görev aldığı soruşturmalar için MDK’dan tashih-i karar istenebilir. Bu durumda birinciden sonra alınan karar kesindir.

Madde 14: Merkezi Danışma Kurulu

a.  Parti içi siyasi fikir alışverişinin güçlendirilmesi ve partinin eylem birliğinin sağlanması için Büyük Kongre, parti içi eğilimlerin kendilerini bir grup adı altında ifade edebilmelerine izin vermeye yetkilidir. Büyük Kongre tarafından izin verilmedikçe parti içi eğilim oluşturulamaz.

b.  Büyük Kongre tarafından Parti İçi Eğilim Grubu olarak tanımlanan grupların ikişer temsilcisi ve MYK üyelerinin aralarından seçeceği iki üye Merkezi Danışma Kurulu’nu oluşturur.

c.  Merkezi Danışma Kurulu sadece tartışma ve fikir geliştirme organıdır.

d.  Merkezi Danışma Kurulu’nun tartışma bültenlerinin parti üyelerine ulaştırılmasından MYK sorumludur.

Madde 15: Bölgesel Danışma Kurulu

a.  BDK, il yönetimlerinden gelen talep doğrultusunda MYK’nın izin vermesiyle kurulur. Bölgelerin sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi gerekleri dikkate alınarak kurulan Bölge Danışma Kurulları partinin yerel/bölgesel istişare organlarıdır.

b.  Aynı yerel nitelik veya sorunlara sahip il örgütlerinin koordinasyonunu sağlamak ve bu yolla milli çapta çözüm politikası önerileri geliştirmek BDK’ların asli görevidir.

c.  BDK, bir ihtiyari parti organıdır.

Yerel Parti Organları

Madde 16: İl Kongresi

a.  İl teşkilatı; İl Kongresi, İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu, İl Disiplin Kurulu ve İl Konferansı’ndan oluşur.

b.  İl kongresi, sayısı altı yüzden fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe kongrelerince seçilen delegelerden oluşur. Delege sayılarının belirlenmesinde ilçelerin üye oranları dikkate alınır. Bu oranlara ilişkin itirazlar MYK’ya yapılır. Partinin ildeki üye sayısı altı yüzden fazla değilse il kongresi bütün üyelerin katılımıyla toplanır. O ilin partili milletvekilleri ile yönetim ve disiplin kurulları başkan ve üyeleri, il kongresinin tabii üyeleridir. Geçici yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılma hakkına sahiptirler. Ancak geçici İl Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerinden delege sıfatı olmayanların kongrede oy kullanma hakları yoktur.

c.  Olağan kongreler İl Yönetim Kurulu’nca belirlenen yer, gün ve gündemle toplanır. Nisaplı olarak çağrılan gün, saat ve aynı yerde iki saat sonra nisapsız olarak kongrenin toplanacağı ilanı birleşik olarak verilebilir. İl Kongreleri’nin gazetede ilanı gerekmez. Gündeme kongre delegelerinin onda birinin yazılı istemi ile madde eklenebilir.

d.  Olağanüstü toplantı il yönetim kurulunun yada kongre delegelerinin en az beşte birinin yazılı istemi ile yapılır. Olağanüstü toplantı;

i.    Merkez organlarının kararları doğrultusunda ildeki parti politikalarının uygulanma yollarını tartışmak,

ii.    Yerellik arz eden ve merkezi politikalarla çatışmayan hususlarda parti politikası belirlemek

iii.  Büyük Kongre ve Büyük Merkezi Konferans delegelerini, İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu’nu belirlemek,

iv.  İl Yönetim Kurulu’nun çalışma raporu, mali rapor ve kesin hesap konusunda karar vermek ve aklamak,

v.    Tahmini bütçeyi onaylamak, amaçlarıyla yapılır.

Madde 17: İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu

a.  İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulları aşağıda belirtilen usulle oluşturulur:

i.    İl Başkanı: İl Kongresi tarafından gizli oyla, kongrede bulunan delege tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk oylamada sonuç alınamazsa, ikinci oylama sonucunda en çok oyu alan aday seçilir.

ii.    İl Yönetim Kurulu: Başkan dahil sekiz üyeden oluşur. En az bir yedek üye seçilir.

b.  İl Yönetim Kurulu, ilk toplantısında yazman ve sayman seçip görev bölümü yapar. Toplantı gündemini başkan ve yazman hazırlar. İl Yönetim Kurulu, merkez organları kararları ve İl Kongresinin yerellik arz eden meselelerde aldığı kararlar doğrultusunda parti politikasını o ilde yürütür.

Madde 18: İl Konferansı

a.  İl Konferansları, İl Kongresi’nden evvel danışma amacıyla parti asil üyeleri ve parti fahri üyelerinden oluşturulur. Buna göre İl Konferansı, İl Kongresi’nin doğal ve seçilmiş üyelerinden ve ilçe teşkilatlarının görevlendirdiği fahri parti üyesi kimselerden oluşur.

Madde 19: İl Meclisi

a.  İl Yönetim Kurulu ile İlçe Yönetim Kurulları’ndan oluşur. En az iki ayda bir, İl Başkanı’nca toplanır.

Madde 20: İl Disiplin Kurulu

a.  İl Kongresi tarafından seçilen üç asil ve bir yedek üyeden oluşur. İDK, oy çokluğuyla karar alır.

b.  İl Disiplin Kurulları, tüzüğün on altıncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılan istisnalar hariç olmak üzere partinin il örgütüne kayıtlı bulunan üyeler hakkındaki disiplin soruşturmalarını yürütmeye yetkili makamdır.

c.  İl Başkanı veya İl Yönetim Kurulu disiplin suçu işlediği şüphesi bulunan üyeleri İDK’ya doğrudan sevk edebilir. İDK’nın disiplin suçu işlediği şüphesi bulunan parti üyeleri hakkında resen soruşturma yapabilme yetkisi saklıdır.

d.  Merkez yönetim kurulları, parti üyeleri hakkında doğrudan MDK’da soruşturma açtırabileceği gibi İl Disiplin Kurulları’na da bu yönde talimat verebilir. Hakkında doğrudan MDK’da disiplin soruşturması açılan üye, tüzüğün on üçüncü maddesinde öngörülen MDK’nın ilk derece soruşturma yapması usulüne tabidir.

e.  İl Disiplin Kurulu’nun soruşturma konusunda verdiği kararlar ilgiliye kararın alınmasından itibaren otuz gün içinde tebliğ edilmelidir. İlgili, hakkında verilen karara, yedi gün içinde itiraz etmezse karar kesinleşir. Süre bakımından eski hale iade yolu açıktır.

f.  İlgilinin itiraza dair hak düşürücü süresi; İl Disiplin Kurulu’na, İl Yönetim Kurulu’na veya İl Başkanı’na sunulmakla kesilir. İl Disiplin Kurulu, itiraz üzerine kararını gözden geçirip değiştirebileceği gibi, doğrudan MDK’ya sevk edebilir. İl Disiplin Kurulu, her halükarda itirazdan sonraki yedi gün içinde harekete geçmelidir. Aksi halde ilgili doğrudan MDK’ya başvurabilir.

g.  İl Disiplin Kurulu, MDK’ya her türlü bilgi ve belgeyi sunmakla mükelleftir.

Madde 21: İlçe Kongresi

a.  İlçe teşkilatının üye sayısı dört yüzü geçiyorsa MYK tarafından öngörülen usulde delegeler belirlenir. Aksi halde İlçe Kongresi tüm üyelerden oluşacaktır. Olağanüstü toplantılar İlçe Yönetim Kurulu’nun kararı veya ilçe üyelerinin (veya delegelerinin) en az beşte birinin yazılı istemiyle olur. Delegelerin onda birinin yazılı istemi ile gündeme madde eklenebilir.

b.  İlçe Kongresi’nde İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu ve İl Kongresi’ne gidecek delegeler tespit edilir. İlçe Kongresi nisaplı olarak üyelere duyurulan ve ilçe seçim kuruluna bildirilen gündemle aynı yerde aynı günde iki saat sonra nisapsız olarak toplanır. İlçe Kongreleri için gazetelere ilan vermek gerekmez.

Madde 22: İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu

a.  İlçe Yönetim Kurulu, başkan dahil beş asil ve bir yedek üyeden oluşur.

Madde 23: Belde örgütü

a.  Beldelerde üç üyeden oluşan Belde Komitesi kurulur. Bu komite, beldedeki parti üyeleri arasından İlçe Yönetim Kurulu temsilcisinin gözetiminde seçilir. Komite kendi arasından başkanını seçer. Belde teşkilatlarının nerede açılacağı ve çalışma usulleri MYK tarafından belirlenir.

Madde 24: Parti Temsilcileri

a.  Parti örgütünün bulunmadığı il, ilçe ve beldelerde, parti örgütünü kurmak ve partinin faaliyetlerini sürdürmek üzere gerekli görüldüğünde il, ilçe veya beldelere MYK tarafından, ilçelere İYK tarafından beldelere de İlçe Yönetim Kurulu tarafından temsilci  atanır. Temsilci, kendisini atayan kurula doğrudan bağlıdır.

Madde 25: İlçe Konferansı

a.  İlçe Konferansları, İlçe Kongresi’nden evvel danışma amacıyla partili veya partili olmayan diğer kimselerden oluşturulur. Buna göre İlçe Konferansı, İlçe Kongresi’nin doğal ve seçilmiş üyelerinden ve fahri parti üyesi kimselerden oluşur.

Parti Grupları

Madde 26: Parti Grupları

a.  TBMM Parti Grubu, partili milletvekillerince oluşturulur. Büyük Kongre kararları ve parti programı doğrultusunda yasama çalışması yapar. Genel Başkan, TBMM üyesi ise grup başkanlığı görevini üstlenir. Aksi halde grup başkanı, TBMM Parti Grubu İç Yönetmeliğinde belirlenen usul doğrultusunda seçilir. TBMM Parti Grubu, parti tüzüğüyle çelişmeyecek bir biçimde partili milletvekillerince hazırlanır. TBMM grubu kendi içinden başkan vekili ve grup sözcülerini seçer.

b.  TBMM Grup Disiplin Kurulu, TBMM Parti Grubu’nca seçilen beş asil, üç yedek üyeden oluşur. Bu kurul ancak partili milletvekilinin gruptan ihracına karar verebilir. Üye hukukuyla ilgili hususları ancak MDK karara bağlayabilir. MDK’nın kararı TBMM Grup Disiplin Kurulu açısından da bağlayıcı sonuç doğurur.

c.  Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri’ndeki partili üyeler kendi aralarında bir grup oluştururlar. Partili Belediye Başkanı, bu grubun da başkanıdır. Belediye Başkanı partili değilse İl Başkanı veya İlçe Başkanı grubun başkanlığını üstlenir. Meclis grubu kendi içinden başkan vekili ve grup sözcülerini seçer. İl ve İlçe Başkanları parti gruplarını bütçe yıllık program ve faaliyet raporları görüşmeleri öncesinde olmak üzere, bir yıl içinde en az üç kez toplantıya çağırırlar ve toplantıyı yönetirler.

III. BÖLÜM: SEÇİMLERDE ADAYLARIN BELİRLENMESİ

Madde 27: Parti Adaylarına ve Seçilmiş Parti Üyelerine İlişkin Partinin Genel İlkeleri

a.  Parti, her türlü seçimde geçerli olmak üzere, kendisine başvuran aday adaylarından yahut kendi listesinden seçime giren adaylarından para veya sair nam altında her hangi bir maddi menfaat temin edemez.

b.  Parti listesinden seçilen adayların veya siyasi bir makamı işgal eden parti üyelerinin bu görevler sebebiyle elde ettikleri maaşlarının, Devlet İstatistik Enstitüsü’nce belirlenen en yüksek ortalama ücrete sahip işkolundaki ortalama işçi ücretinden fazla  olan kısmı, partiye gelir kaydedilir.

Madde 28: Milletvekili Ön Seçimi

a.  Milletvekili adayı olacak partililer, o seçim bölgesindeki parti üyelerinin tümümün katılacağı ön seçim usulüyle belirlenir. Ön seçimler, Siyasi Partiler Kanunu’nca belirlenmiş ön seçim esaslarına dair MYK tarafından hazırlanan yönetmelik doğrultusunda gerçekleştirilir. MYK, istisnai olarak üye tam sayısının üçte iki kararıyla Siyasi Partiler Kanunu’nda öngörülen merkez yoklaması usulüne başvurabilir.

b.  İster önseçimle belirlensin isterse merkez yoklamasıyla atansın aday listesinin en az üçte ikisi işçi kökenli adaylardan oluşur. İki veya daha az adaylı seçimlerde bu kural uygulanmayabilir.

Madde 29: Yerel Seçimlerde Parti Adaylarının Belirlenmesi

a.  Yerel seçimlerde adaylar, o seçim bölgesindeki parti üyelerinin tümümün katılacağı ön seçim usulüyle belirlenir. Ön seçimler, Siyasi Partiler Kanununca belirlenmiş ön seçim esaslarına dair MYK tarafından hazırlanan yönetmelik doğrultusunda gerçekleştirilir.

b.  Yerel seçimlerde aday listesinin en az üçte ikisi işçi kökenli adaylardan oluşur. İki veya daha az adaylı seçimlerde bu kural uygulanmayabilir. Yerel seçimlerde merkez yoklaması usulüne başvurulamaz.

IV. BÖLÜM: PARTİNİN DİSİPLİN HUKUKU

Disiplin Suçları ve Cezaları

Madde 30: Disiplin Cezaları

a.  Hangi fiillere ne türde ceza uygulanacağı sadece tüzükte belirtilebilir. Disiplin kurulları, suçların tavsifinde ve cezaların takdirinde kıyas yoluna başvurabilir.

b.  Disiplin cezaları sırasıyla şunlardır: Uyarma, kınama, üyelikten geçici olarak çıkarma ve üyelikten temelli çıkarma.

c.  Bir disiplin suçunun üç sene içerisinde iki defa işlenmesi halinde kurul bir üst cezaya hükmedebilir.

d.  Disiplin cezalarının belirlenmesinde kurul, suç işleyen kişinin geçmişini, içinde bulunduğu ruhsal durumu, işlenen fiilin ortaya çıkardığı neticenin ağırlığını ve soruşturma sırasında kişinin sergilediği hal ve davranışları dikkate alarak bir alt derecedeki cezaya hükmedebilir.

Madde 31: Uyarma veya Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

a.  Aşağıdaki fiilleri işleyen üye hakkında disiplin kurullarınca, eyleminin niteliğine göre uyarma veya kınama cezasına çarptırılabilir:

i.    Parti faaliyeti içinde veya dışında partiye zarar veren tarzda fiiller gerçekleştirmek,

ii.    Parti toplantılarına, bir eleştiri hakkı sebebine dayanmaksızın mazeretsiz olarak katılmamayı alışkanlık haline getirmek,

iii.  İşçi sınıfı ahlakına aykırı olarak; bireyci, bencil ve kendi çıkarını kollayan davranışlarda bulunmak,

iv.  Parti ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.

Madde 32: Parti Üyeliğinden Geçici veya Temelli Çıkarmayı Gerektiren Disiplin Suçları

a.  Aşağıdaki fiilleri işleyen üye hakkında disiplin kurullarınca, eyleminin niteliğine göre üyelikten geçici veya temelli çıkarma kararı verilebilir:

i.    Mazur görülebilir bir sebebe dayanmaksızın aidatını üç ay üst üste ödememek,

ii.    Mazur görülebilir bir sebebe dayanmaksızın kurul ve organ toplantılarına ardı ardına üç defa katılmamak veya yıl içerisinde bu toplantılara toplam dört defa katılmamak,

iii.  Partinin bağlayıcı eylem kararlarına karşı eylem yapmak,

iv.  Kamu hizmetleri veya kamu görevlerinde; parti, sendika veya yardımlaşma işlerinde özel çıkar sağlamak,

v.    Parti defter ve evraklarında tahrifat yapmak, parti parasını ve malını korumamak,

vi.  Kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve engellilere karşı her türlü şiddet ve taciz eylemine teşebbüs etmek yahut kişileri bu fiillere teşvik etmek,

vii.  Sigortasız işçi istihdam etmek, kanunsuz çalışmaya imkân sağlamak,

viii. İşyerinde sınıf birliği aleyhinde eylemler gerçekleştirmek, patronlarla işbirliği yapmak,

ix.  Sendikalaşmayı zaafa uğratacak eylemler örgütlemek,

x.    Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve şovenizm gibi uluslararası işçi kardeşliğine yakışmayan fikirlerin parti içinde veya dışında propagandasını yapmak,

xi.  Parti üyelerinin parti faaliyetlerine katılmasını engellemek,

xii.  Yüz kızartıcı suçlara, insanlığa karşı suçlara veya cinsel suçlara fail, yardım eden veya azmettiren sıfatlarıyla karışmış olmak,

xiii. Tüzüğün beşinci maddesinde sayılan üyelik niteliklerini yitirmiş olmak.

b.  Parti üyeliğinden temelli çıkarma cezası aldığı kesinleşen üyenin, partiyle ilişkisi derhal kesilir ve bu durum ilgili kamu mercilerine bildirilir.

c.  Parti üyeliğinden geçici olarak çıkarma cezası en çok altı ay müddet için verilebilir. Bu süre zarfında askıda kalan üye hiçbir parti faaliyetine katılamaz.

d.  Üyelikten temelli çıkarma ile ilgili hususlarda sadece MDK karar almaya yetkilidir.

e. Kadınlara yönelik her türlü şiddete (taciz, tecavüz, mobbing vd.) bağlı kadın üyenin beyanında ve başvurusunda karşı taraf bunun tersini ispat etmekle yükümlüdür. Kadına yönelik şiddet vakaları ivedilikle sonuçlandırılır ve kadının kimliği ve yaşadıkları isteği dışında parti içinde ve dış kamuoyu ile paylaşılmaz.

Madde 33: Disiplin Kurullarının Faaliyet Usulleri

a.  Disiplin kurulları, üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır ve hazır bulunanların oyçokluğuyla karar verir.

b.  Disiplin kuruluna sevk edilen üye yazılı veya sözlü savunma hakkına sahiptir. Savunma için verilecek süre, savunma davetinin tebliğini takip eden on beş gün içinde olamaz. Ancak alenen işlenen disiplin suçlarında bu süre yedi gündür.

c.  Kesinleşen İl Disiplin Kurulu kararları İl Kongresi tarafından bozulabilir. Büyük Kongre’nin tüzüğün onuncu maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yetkisi saklıdır.

Madde 34: Disiplin Konusunda Tedbir Kararı

a.  Üyelikten temelli veya geçici olarak çıkarmayı gerektiren bir fiilden ötürü yetkili parti organları tarafından disipline sevk edilen parti üyesi, sevk eden organlar tarafından parti içi idari görevlerinden el çektirilebilir.

b.  Görevden el çektirilen üye derhal sevk edildiği disiplin kuruluna başvurarak, tedbirin kaldırılmasını talep edebilir. Disiplin kurulu ilgilinin başvurusunu yedi gün içinde karara bağlamalıdır. Aksi halde karar kendiliğinden kalkar.

Madde 35: Yerel Yönetim Kurullarını veya Üyelerini Görevden Alma Feshi Usulü

Yerel Yönetim Kurullarını veya Üyelerini Görevden Alma, Parti Yerel Birimlerinin Feshi Usulü

a.  Kanun ve parti tüzüğünün gereklerini yerine getirmeyen il veya ilçe yönetim kurulları veya başkanları MYK tarafından uyarılır. Otuz gün içinde uyarının gereklerini yerine getirmemesi yahut görevden el çektirmeyi gerektiren acele hallerin doğması durumunda MYK, ilçe veya il kongresini olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kongre yapılıncaya dek MYK parti yönetimine vekil yönetici atayabilir.

b.  Yukarıdaki fıkrada anılan durum, parti üyeliklerinde usulsüzlük yapılması sebebiyle olağanüstü kongrelerin parti tüzüğüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmesini engelleyen bir duruma ulaşmışsa, MYK, ilgili yerel parti biriminin feshedilmesine karar verebilir. Bu durumda ilgili birimdeki parti üyelikleri askıya alınır ve birimin yeniden yapılandırılması için MYK tarafından bir parti müfettişi atanır.

c.  Parti müfettişinin görev ve yetkilerinin kapsamı, fesih kararının alındığı MYK toplantısında belirlenir.

V. BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 36: Mali Hükümler

a.  Partinin gelirleri, Siyasi Partiler Kanunu’nun altmış birinci maddesinde belirlenen kaynaklardır.

b.  Partiye üye olan herkes aidat vermek mecburiyetindedir.

c.  Milli asgari ücret kadar veya milli asgari ücretin üstünde gelir elde eden parti üyeleri, en az ücretlerinin bir saate tekabül eden miktarını, en çok kıdem tazminatının tavan değerinin bir çalışma yılına denk düşen miktarını aidat olarak vermeyi taahhüt edebilirler. Asgari ücretin altında gelir elde edebilen veya işsiz olan üyeler için aidat alt değeri, en az bir YTL’dir. Partiye giriş aidatı olarak üye adayı, bu belirlenimlerin üç katına denk düşen değer aralığından bir miktar tespit eder.

d.  Giriş aidatları doğrudan genel merkez bütçesine aktarılır.

e.  Partinin il, ilçe ve genel merkez teşkilat bütçeleri, bilanço, gelir-gider cetvelleri ile kesin hesaplarının nasıl düzenleneceği ve gelirlerin sağlanması ile giderlerin yapılmasına ilişkin usuller Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili hükümleri ve tüzük doğrultusunda hazırlanacak mali işler yönetmeliği ile gösterilir.

Madde 37: Giderlerde Sorumluluk ve Yetki

a.  Partinin giderleri, sözleşme ve altına girdiği yükümlülükler; genel merkezde parti tüzel kişiliği, illerde il örgütü, ilçelerde de ilçe örgütü adına yapılır.

b.  Yükümlülük altına girmek, bankalardan para çekmek, bir eşya veya hak üzerinde tasarrufta bulunmak ya da bu konuda temsil yetkisi vermek için genel merkezde Genel Başkan veya Genel Başkan Yardımcıları’ndan biri ile Sayman’ın, il ve ilçelerde Başkan’la Sayman üyenin, Başkan bulunmadığında Sekreter ile Sayman üyenin imzalarının bulunması zorunludur.

Madde 38: Tutulacak Defterler

a.  Her kademedeki parti organları, Siyasi Partiler Kanunu’nda gösterilen defter ve kayıtları tutmak zorundadır. Bunların nasıl tutulacağı, bu defterler dışında, hangi kurulların hangi defterleri tutacağı, teknik olanaklardan nasıl yararlanılacağı, yönetmelikle ayrıntılı olarak düzenlenir.

VI. BÖLÜM: SON HÜKÜMLER

Madde 39: Tüzükte Öngörülmeyen Durumlar

a.  Tüzükte belirlenmeyen durumlara ilişkin olarak, tüzüğün anlam dairesinde yönetmelik çıkarma yetkisi MYK’ya aittir.

b.  Tüzükte ayrıca belirtilmediği hallerde parti organları oyçokluğuyla karar alır.

Madde 40: Tüzüğün Değiştirilmesi

a.  Bu tüzük hükümleri, Büyük Kongre’nin üçte ikisinin kararıyla değiştirilebilir.

b.  Partinin feshine yahut başka bir partiye katılmasına ancak Büyük Kongre’nin üçte ikisi karar verebilir.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1: Kuruluş Yönetmeliği

a.  Kurucular Kurulu’nun ilk Büyük Kongre’ye kadar parti yönetim ve icra organlarını, parti yerel birimlerini ve parti bütçesini ne usulde tanzim edeceği, bu kurulca hazırlanan yönetmelikle belirlenir. Yönetmelik hükümleri parti tüzüğüne ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olamaz.


Bu Yazıyı Paylaş: